Julia Ormond je hrdá britská herečka, která se narodila 4.ledna 1965. Více aktuálních informací získáte na české wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/Julia_Ormond

Níže uvedený obrázek je z filmu První rytíř (First Knight) z roku 1995 kde po jejím boku měli tu čest zahrát si Sean Connery a Richard Gere

Julia Ormond is proud British actress who was born 4.ledna the 1965th More current information is available on the Czech site about this great actress www.juliaormond.cz The figure below is from the movie First Knight 1995 where, after her side had the honor to play Sean Connery and Richard Gere

 

Na dalším snímku je Julia Ormond zachycena ve filmu Stopy ve sněhu (Smilla's Sense of Snow). Zde jako hlavní postava konečně mohla ukázat svoje herecké mistrovství, což ve všech třech Hollywoodských filmech vzhledem k jejich scénáři nemohla. Tam vždy hrála ve stínu "velkých" postav jako byl Richard Geer v Prvním rytíři, Brad Pitt v Legendě o vášni a Harrison Ford v Sabrině, kde jí dokonce ostříhali její krásné vlasy. Což byl možná jeden z důvodů, proč se do Hollywoodu již nikdy nevrátila.

The next image is captured Julia Ormond in the film Footprints in the Snow (Smilla's Sense of Snow). Here, as the main character finally able to show his dramatic mastery, which in all three Hollywood films due to their scenario could not. There has always played in the shadow of "big" characters like Richard Geer in the First Knight, Brad Pitt in Legends of the Fall and Harrison Ford in Sabrina, where she even cut her beautiful hair. That was perhaps one of the reasons why Hollywood never to return.

 

Další fotografie je z filmu Zajatci (Captives), kde Julia Ormond opět hrála hlavní roli, proto zase mohla ukázat svoje herecké mistrovství. Film vznikl v roce 1994.

More photos from the movie Captives (Captives), where Julia Ormond again played a major role, therefore, turn to show his dramatic mastery. The film was made in 1994.

Další obrázek ukazuje Julii Ormond ve filmu Sabrina. Byl to její poslední Hollwoodský film. Zde jí bohužel v druhé polovině filmu ostříhali vlasy, aby změna image byla dokonalá. Po tomto filmu se na dva roky neukázala na filmovém plátně, až v roce 1997 ve filmu Stopy ve sněhu (Smilla's Sense of Snow.) Proč zanevřela na Hollywood se můžeme jenom domnívat, ale nejlepší filmy přesto natočila mimo Hollywood. A také ostříhání krásných vlasů byla poslední kapka a pohár trpělivosti přetekl.

Another picture shows Julia Ormond in the movie Sabrina. It was her last film Hollwoodský. Here she unfortunately in the second half of the film kept the hair to change the image was perfect. After this film for two years on the big screen showed up in 1997 in the film Footprints in the Snow (Smilla's Sense of Snow.) Why is hated in Hollywood can only guess, but still the best movies filmed outside of Hollywood. And beautiful hair shaving was the last straw and cup of patience overflowed.

Další obrázek ukazuji Julii Ormond ve filmu V týlu nepřítele (Resistance). V hlavní roli zde Julia předvedla perfektní výkon. Film z roku 2003 ukazuje herečku v tom nejlepším světle. Bylo jí 38 let, o rok později se jí narodila dcera.

Another picture shows Julia Ormond in the movie behind enemy lines (Resistance). Starring Julia here showed a perfect performance. The 2003 film shows the actress in the best light. She was 38 years old, a year later with her daughter.

Další snímek je z filmu Stalin. Přestože se Julia Ormond směje, její osud ve filmu bude smutný jako většina lidí v blízkosti Stalina. Tento film nastartoval její Hollywoodskou karieru v letech 1994 až 1995.

Next slide is from the movie Stalin. Although Julia Ormond laughs, its fate in the film will be sad as most people close to Stalin. This film started her Hollywood career from 1994 to 1995.

Další snímek je z filmu Surveillance z roku 2008. Zde Julia Ormond hrála tak trochu netradičně sadistickou policistku.

Next slide is the film Surveillance in 2008. Here Julia Ormond played a bit unusual sadistic FBI agent

Další obrázek je z Filmu Legenda o vášni. Tady stejně jako ve filmu Stalin spáchá Julia Ormond svojí druhou filmovou sebevraždu. I když ve filmu Stalin to asi bylo všechno jinak.

Another picture is from the movie Legends of the Fall. Here, as in the movie Stalin Julia Ormond committed his second film suicide. Although the film was Stalin's about everything else.

Elegantně zdvižený prostředníček Julie Ormond ve filmu Andělé s ocelovým hlasem (Iron Jawed Angels) z roku 2004. Kdejaký politik by jí mohl závidět.

Elegantly upturned middle Julia Ormond in the movie Angels with metal voice (Iron Jawed Angels) in 2004. Many a politician would have envied her.

Další obrázek je z filmu Nostradamus. V tom jako v několika dalších z první poloviny 90. let skončí špatně. Zemře na Mor.

Another picture is from the film Nostradamus. In this as in several other of the first half of the 90 years will end badly. Dies of plague

Na dalším snímku se Julia Ormond směje tak krásně, jak to umí pouze ona. Ovšem to je začátek filmu Lazebník Sibiřský a v druhé polovině Julii do smíchu nebude.

On the next slide, Julia Ormond smiling so beautifully, as only she can. But this is the beginning of the movie The Barber of Siberia and in the second half of Julie not to laugh.

Snímek níže zachycuje Julii Ormond ve filmu Vím kdo mě zabil (I Know Who Killed Me.) Zde hrála matku hlavní hrdinky. Obrázek zachycuje okamžik, kdy při návštěvě v nemocnici jí její dcera nezná a považuje vlastní matku za cizí ženu.

Picture below shows Julia Ormond in the movie I Know Who Killed Me (I Know Who Killed Me.) You played the main character's mother. The picture shows the moment when during a visit to the hospital she knows her daughter and sees his own mother for a foreign woman

Další filmový okamžik ze života Julia Ormond je z filmu Křivé Obvinění. Zde v hlavní roli předvedla znamenitý výkon. Nevím proč za tenhle film nedostala Oskara.

Another film from the moment life is Julia Ormond movie False accusation (The Wronged Man). Here starring demonstrated excellent performance. I do not know why this film received the Oscar.

Další obrázek níže ukazuje Julii Ormond ve filmu Temple Grandinova (Temple Grandin) za který dostala Julia Ormond cenu EMMI za vedlejší roli.

Additional image below shows Julia Ormond in the film Grandinova Temple (Temple Grandin) who received the prize Julia Ormond EMMI for Best Supporting Actor

neknihy@seznam.cz

TOPlist